A.V.G. (privacy-regelgeving)

Privacyverklaring; vereniging “ClipperS Crew Singers” Haaksbergen.

Ten behoeve en onder beheer van Secretariaat ClipperS Crew Singers,
p/a Barink 4, 7482 HG Haaksbergen en bereikbaar via e-mail info@clipperscrew.nl

De opgeslagen gegevens van leden betreffen: naam, adres, woonplaats, vast en/of mobiel telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, pasfoto, ingangsdatum lidmaatschap, stemgroep waarbij het lid is ingedeeld en naam en telefoonnummer van persoon die in noodgevallen geïnformeerd moet worden.

De opgeslagen gegevens van rustende leden, oud leden en ’Vrienden van ClipperS Crew’ betreffen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in verschillende bestanden in de Google Drive. Deze opslag bevindt zich in de cloud en zijn slechts d.m.v. een inlog toegankelijk. Slechts de huidige bestuursleden hebben toegang tot deze bestanden. Een bestuurslid die het bestuur heeft verlaten wordt door de secretaris zijn autorisatie zo snel mogelijk ontnomen door wijziging van het wachtwoord.
Opgeslagen gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. ledenadministratie, verzending van nieuwsbrief en alle overige informatie die noodzakelijk is voor het goed functioneren als koor en het individuele koorlid.

T.b.v. de contributie inning beschikt de penningmeester over de noodzakelijke rekeningnummers van alle leden. Deze worden op de computer van de penningmeester middels een firewall en KPN virusscanneer beveiligd. Deze gegevens zijn gecommuniceerd met de Rabo bank die in een z.g. verwerkersovereenkomst hun verantwoordelijkheid voor een juist en correct gebruik van deze gegevens heeft vast gelegd. Indien communicatie met de koorleden plaats vindt via email, zullen deze via BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé emailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.

Pasfoto’s zullen alleen worden gebruikt t.b.v. het smoelenboek dat ter beschikking wordt gesteld aan alle leden van het koor. Foto’s en of video’s gemaakt tijdens optredens of andere activiteiten zullen mogen worden gebruikt voor lering en vermaak en promotionele activiteiten van het koor. Leden van het koor die op deze foto`s en of video`s voorkomen kunnen zich niet beroepen op het portretrecht.

Elke datalek wordt binnen 72 uur gemeld bij betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens zullen nooit, zonder uitdrukkelijke toestemming van genoemde personen, worden verstrekt aan derden.

U hebt te allen tijde het recht, de op u persoonlijk betrekking hebbende gegevens, in te zien, te corrigeren dan wel gegevensoverdracht te eisen. Alle gegevens zullen, nadat uw lidmaatschap is beëindigd, maximaal binnen 3 maand uit de administratie van CCS worden verwijdert.
Indien voor bepaald gebruik van deze gegevens, niet vallend onder hierbij gegeven toestemming, goedkeuring wordt gevraagd en verkregen hebt u te allen tijde het recht om deze goedkeuring naderhand in te trekken.
Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op verzoek van het bestuur samengesteld door,
J. Poelman en E. Muhlradt

Haaksbergen, 28 augustus 2018